Koniec przerwy zimowej na małopolskich budowach dróg krajowych

Od 16 grudnia do 15 marca trwała kontraktowa przerwa zimowa na większości budów w województwie małopolskim. W tym czasie były jednak prowadzone prace na wszystkich kluczowych inwestycjach. Ich zakres zależał od stopnia zaawansowania budowy, pogody i lokalnych warunków terenowych.

Przerwa zimowa to prawo, a nie obowiązek wykonawców

Tej zimy krakowski oddział GDDKiA prowadził prace na ponad 83 km nowych dróg w Małopolsce. Stopień zaawansowania ich budowy jest różny, jednak w każdym przypadku wykonawcy zdecydowali się na kontynuowanie prac podczas kontraktowej przerwy zimowej i nie korzystali z prawa do wstrzymania robót.

Główną przeszkodą w ostatnich miesiącach w prowadzeniu prac budowlanych była zmienna pogoda. Obfite opady śniegu pojawiły się już na początku grudnia. W kolejnych tygodniach na przemian padał śnieg i deszcz, ziemia zamarzała i odmarzała, zamieniając się często w grząskie błoto. Takie warunki znacznie utrudniały prace na budowach, nie można było np. wykonywać wykopów lub budować nasypów. Jednak w przypadku wszystkich inwestycji, również tych realizowanych w terenach górskich, wykonawcy planowali je w taki sposób, aby część prac móc prowadzić nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych przy zachowaniu odpowiednich reżimów technologicznych.

S7

Droga S7 między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Krakowem jest budowana na trzech odcinkach o łącznej długości ponad 42 km.

Odcinek Moczydło – Miechów ma długość 18,7 km i jest zaawansowany w największym stopniu. W zimie wykopano 60 tysięcy m³ ziemi. Przygotowano nasypy o objętości 20 tysięcy m³. Zamontowano 15 km barier drogowych. Prowadzono prace wewnątrz budynków Miejsc Obsługi Podróżnych w Giebułtowie i Małoszowie. Udało się wykonać wiele prac na mostach, wiaduktach i estakadzie – montowano kapy, deski gzymsowe, dylatacje. W ostatnich dniach przerwy zimowej oddano do użytku wiadukt w Brzuchani.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to wrzesień 2023 roku. Budowa tego odcinka dostała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace na odcinku Miechów – Szczepanowice rozpoczęły się w październiku 2022 roku. Pierwszy etap prac obejmował usunięcie wierzchniej warstwy gleby z terenu przyszłej „ekspresówki”. Wykonano nasypy o objętości 39 tysięcy m³. Przebudowano 350 m sieci gazowej wysokiego ciśnienia, ułożono 250 m rur kanalizacji deszczowej i 600 m wodociągu. Przeprowadzono rozbiórkę 20 budynków i obiektów, które kolidowały z przebiegiem S7. Przygotowano wykopy pod fundamenty przyszłych mostów, wiaduktów i przejść dla zwierząt. Termin zakończenia budowy tego 5,3 km fragmentu S7 to sierpień 2024 roku.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Bogdan Stasz: Wszyscy pracujemy na nasze wspólne dobro

Najbardziej skomplikowany fragment budowanej S7 to odcinek pomiędzy węzłami Widoma i Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km. Droga przebiega częściowo przez zurbanizowane tereny Nowej Huty i będzie częścią „ringu krakowskiego” – IV obwodnicy otaczającej miasto. Stąd duża część prac wykonanych zimą wiązała się z przebudową sieci – energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów i wodociągów. Ponadto prowadzono zróżnicowane prace na 39 mostach, wiaduktach i estakadach, które powstają na tej trasie. Były to roboty fundamentowe, szalunkowe i zbrojeniowe oraz montaż belek. Budowano mury oporowe i zbiorniki retencyjne. Rozebrano i przygotowano do odbudowy w nowej lokalizacji schron amunicyjny fortu Dłubnia.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 roku. Budowa tego odcinka dostała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Północna Obwodnica Krakowa

Na budowie 12,3 km drogi S52, która połączy S7 i DK94 i domknie krakowską obwodnicę, powstają dwa tunele – w Zielonkach (653 m długości) i Batowicach (496 m długości). W tych obiektach zastosowano specjalne kurtyny, które pozwalały prowadzić prace wewnątrz mimo niesprzyjającej pogody. W Zielonkach wykonywano płyty denne. W tunelu w Batowicach trwały prace wykończeniowe, związane z wykonaniem płyty dennej, drenażu, odwodnienia liniowego, zabudowy chodników, nisz ewakuacyjnych, montażu kanału i systemów teletechnicznych oraz systemu gaszenia. Ten obiekt jest już gotowy w ponad 90 proc.

Poza tunelami prace realizowane były głównie na mostach i wiaduktach – budowano ustroje nośne, podpory, wykonywane były prace żelbetowe. Prowadzono także prace wykończeniowe w budynkach Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Modlnica.

Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa dostała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozbudowa jezdni A4 o trzeci pas

Pomiędzy węzłem Kraków Południe a wiaduktem w ciągu ul. Kąpielowej trwa poszerzanie autostrady A4 o trzeci pas ruchu. Inwestycja prowadzona jest na jezdni w kierunku Rzeszowa na długości 900 m. W zimie zakończono prace w zakresie przezbrajania sieci i budowano nowe ekrany akustyczne. Poprawiono również odwodnienie drogi.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Zakliczyn: 7 lat czekają na muzeum

Prace przy poszerzeniu tego fragmentu A4 mają się zakończyć w maju 2023 roku.

DK7 węzeł Gaj

Budowa węzła na „zakopiance” rozpoczęła się dwa miesiące przed rozpoczęciem przerwy zimowej. Od grudnia do marca kontynuowane były prace przygotowawcze. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów oraz rozbiórkę budynków. Rozpoczęto przebudowę sieci elektrycznej i światłowodowej. Budowany jest mur z koszy gabionowych. Przygotowane zostały platformy, które będą wykonywały palowanie pod przyszłe fundamenty wiaduktu.

Planowany termin zakończenia budowy nowego węzła to koniec 2023 roku.

DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Budowa nowej dwupasmowej drogi z Rdzawki do Nowego Targu o długości 16,1 km prowadzona jest w terenie górskim. Ze względu na ostrzejszy niż na nizinach klimat przerwa zimowa trwa tutaj dłużej, od 1 grudnia do 31 marca. Przerwa więc wciąż na tej budowie trwa, jednak – podobnie jak na innych inwestycjach – nie jest to czas bezczynności.

Gdy warunki pogodowe na to pozwalały, realizowano prace na mostach, wiaduktach i estakadach, w tym na najdłuższym obiekcie na tym odcinku – estakadzie w Lasku o długości 702 m i wysokości podpór prawie 25 m. Budowano ustroje nośne, montowano belki, wykonywano roboty szalunkowe, zbrojeniowe i żelbetowe. Przygotowywano pale pod ekrany akustyczne. Kilkukrotnie, ze względu na bardzo niskie temperatury sięgające minus 17 stopni Celsjusza, trzeba było wstrzymać wszystkie prace.

Mimo zimy i obfitych opadów śniegu udało się wykopać 60 tysięcy m³ twardej skały. Na teren budowy przywieziono 20 tysięcy ton kruszywa, które zostanie wykorzystane w budowie drogi.

Przewidywany termin zakończenia budowy tego odcinka to wrzesień 2024 roku.

DK47 rondo Spyrkówka

Rondo w Zakopanem budowane na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza i ul. Spyrkówka to inwestycja, która rozpoczęła się w listopadzie 2022 r., czyli miesiąc przed rozpoczęciem przerwy zimowej. Od grudnia do marca wykonawca prowadził przede wszystkim roboty ziemne i przygotowawcze. Wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej, która koliduje z inwestycją.

WARTO PRZECZYTAĆ:   Mateusz Kijak - Tarnowski artysta i synowie Boba Marleya

Planowany termin oddania ronda do użytkowania to kwiecień 2024 roku.

DK28 Obwodnica Chełmca

Krótki, bo o długości jedynie 1,4 km, odcinek obwodnicy Chełmca, ma ogromne znaczenie dla poprawy warunków drogowych w okolicy Nowego Sącza. Ten fragment DK28 będzie uzupełnieniem północnej obwodnicy Nowego Sącza i pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Chełmca. W zimie, która na tym terenie trwa zgodnie z kontraktem od 1 grudnia do 31 marca, wykonano nasypy, ściany oporowe oraz pale pod ekrany akustyczne. Budowano kanalizację deszczową i przebudowano sieć energetyczną wysokiego napięcia. Dzięki prowadzeniu prac w zimie przygotowano wcześniej niż planowano wszystkie ustroje nośne mostów.

Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to koniec lipca 2023 roku.

DK75 Łącznik brzeski

Budowa tego odcinka o długości 3 km rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku. Zima była więc czasem przede wszystkim prac przygotowawczych. Przeprowadzono karczowanie terenu, rozbiórkę budynków, wykop i wzmocnienie nowego koryta rzeki Uszwicy. Trwały badania archeologiczne na czterech stanowiskach.

Planowany termin zakończenia budowy to połowa 2024 roku.

DK44 Obwodnica Oświęcimia

Budowa 9 km trasy, która połączy Oświęcim z budowaną drogą ekspresową S1 i wyprowadzi ruch tranzytowy na południe od miasta, rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku. W zimie prowadzono prace przygotowawcze, związane z wycinką drzew, robotami saperskimi, przygotowaniem dróg technologicznych, zabezpieczeniem ujęcia wód podziemnych „Zasole” i badaniami archeologicznymi. Wykonano prace rozbiórkowe, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej. Wzmacniano również podtorze pod linią kolejową, pod którą będzie budowany przejazd.

Planowany termin zakończenia budowy to II kwartał 2024 roku.

Źródło: Materiał prasowy GDDKiA

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.